Możliwości

Doradztwo inwestorskie,

Zapewniamy Państwu najwyższej klasy doradztwo w zakresie realizacji zarówno małych projektów, jak i dużych inwestycji.

 • Ułatwiamy kontakt i pozyskujemy partnerów biznesowych,
 • Pośredniczymy w rozwoju działalności i poszukujemy zleceń,
 • Reprezentujemy klientów w relacjach z organami administracji publicznej,
 • Szukamy odbiorców/nabywców na świadczone przez klienta usługi i oferowane produkty.

 

Projektowanie,

Szczegółowy zakres usług obejmuje:

Planowanie Inwestycji:

 • Koncepcje programowo - przestrzenne realizacji zamierzeń inwestycyjnych wraz z oceną kosztów,
 • Opracowanie i aktualizacja map do celów projektowych,
 • Wybór miejsca lokalizacji inwestycji oraz trasy przebiegu infrastruktury liniowej,
 • Wyceny wartości nieruchomości, szacowanie wysokości odszkodowań,
 • Pozyskanie gruntów pod inwestycje: zawieranie umów na korzystanie z nieruchomości, ustanowienie służebności przesyłu, ograniczenie prawa korzystania z nieruchomości,
 • Projekty zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin,
 • Projekty zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • Opracowania środowiskowe: karty informacyjne, prognozy oddziaływania na środowisko, raporty oddziaływania na środowisko, inwentaryzacje przyrodnicze,
 • Badania geotechniczne, dokumentacje geotechniczne i geologiczno-inżynierskie,
 • Uzgodnienia kolizji inwestycji z właścicielami/zarządcami infrastruktury,
 • Uzyskanie wszelkich decyzji, opinii, zezwoleń itp. niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę,

Projektowanie:

 • Kompletne wielobranżowe dokumentacje projektowe na każdym etapie inwestycji: projekty koncepcyjne, budowlane, wykonawcze, warsztatowe,
 • Dokumentacje projektowe szczegółowych rozwiązań technicznych,
 • Opracowania wykonawcze: standardy wykonania i odbioru robót, instrukcje montażu, instrukcje spawania, instrukcje testów i prób wykonawczych,
 • Dokumentacje dozorowe dla potrzeb UDT i TDT,
 • Opracowania specjalistyczne w zakresu górnictwa, energetyki, lotnictwa, infrastruktury lądowej,
 • Analizy zagrożeń i zdolności operacyjnych HAZOP, analizy wystąpienia awarii przemysłowej,
 • Dokumentacje ochrony przeciwpożarowej,
 • Kompletne instrukcje: technologiczne, stanowiskowe, instrukcje BHP, ochrony środowiska, instrukcje przeciwpożarowe, instrukcje eksploatacji i serwisu, instrukcje rozruchu
 • Wyceny i kosztorysy inwestycji
 • Wnioski o wydanie decyzji pozwolenia na budowę oraz decyzji pozwolenia na użytkowanie,

 

Zarządzanie inwestycją,

 • Zastępstwo inwestycyjne – realizacja inwestycji w imieniu i na rzecz Inwestora,
 • Organizacja przebiegu procesu inwestycyjnego,
 • Opracowanie planu inwestycji, określenie zakresu, czasu i kosztów inwestycji,
 • Identyfikacja ryzyka inwestycji,
 • Określenie struktury koordynacyjnej inwestycji,
 • Promowanie inwestycji, dialogi społeczne,
 • Organizacja zespołu projektowego, wybór wykonawców/podwykonawców części projektowej,
 • Przygotowanie i analiza umów,
 • Zarządzenie jakością na etapie projektu,
 • Audyt i opiniowanie dokumentacji projektowej, sprawdzenie rozwiązań projektowych,
 • Przygotowanie i prowadzenie procedury przetargowej, wybór wykonawców/podwykonawców robót budowlanych,
 • Opracowanie planu organizacji budowy i zapewnienia jakości
 • Nadzory autorskie i kontrola inwestycji pod względem zgodności z założeniami projektowymi,
 • Aktualizacja dokumentacji projektowej stosownie do postępu realizacji inwestycji,
 • Audyty obiektów i instalacji technologicznych,
 • Nadzory inwestorskie i kontrola budowy,
 • Nadzór nad zakupami i dostawami, testy i sprawdzenia u dostawców,
 • Obsługa geodezyjna inwestycji,
 • odbiór i weryfikacja dokumentacji powykonawczej,
 • Rozliczenie końcowe nakładów inwestycyjnych,
 • Dokumentacje do celów księgowych,

 

Wsparcie kontraktorów

Oferujemy wparcie w całym zakresie usług oferowanych przez naszą firmę na zasadach podwykonawstwa lub wspólnego wykonawstwa w formie konsorcjum.

 

Obsługa serwisowa i operatorstwo

Oferujemy przygotowanie do eksploatacji obiektów górniczych, przemysłowych i infrastruktury przesyłowej i świadczenie obsługi techniczno-ruchowej.

 • Prowadzenie eksploatacji złoża zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej,
 • Bieżące kierownictwo ruchu i nadzory geologiczno-złożowe,
 • Nadzory w zakresie inżynierii złożowej,
 • Kontrola urządzeń wydobywczych,
 • Opracowanie dokumentacji techniczno - ruchowej maszyn, urządzeń, obiektów budowlanych,
 • Nadzory nad realizacją, napraw i konserwacji maszyn, urządzeń, obiektów budowlanych, urządzeń ciśnieniowy i urządzeń budowy przeciwwybuchowej,
 • Wykonywaniem okresowych kontroli stanu technicznego maszyn, urządzeń, obiektów budowlanych oraz dokonywanie wpisów do książek eksploatacji urządzeń, książek obiektów maszynowych i książek budowlanych,
 • Prowadzenie raportowania wydobycia, przesyłu, dystrybucji,
Powrót